Algemene voorwaarden Dimaplo

Artikel 1 Definities

 • In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  – “Dimaplo”: de eenmanszaak Dimaplo, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Heerlen en ingeschreven in het Handelsregister onder KvK nummer 77457633;

  “Product” of “dienst” of “het Werk”: de door Dimaplo aangeboden en/of geleverde diensten op het gebied van fotografie, waaronder in elk geval begrepen portret- en gezinsfotografie, dierenfotografie, bruidsfotografie, zakelijke fotografie en fotoproducten (bijvoorbeeld foto afdrukken);

  – “Klant” of “Opdrachtgever”: de (potentiële) klant van Dimaplo of de wederpartij van Dimaplo, zijnde een Consument in de hierna bedoelde zin of een Zakelijke klant in de hierna bedoelde zin;

  – “Consument”: een klant, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een handels-, beroeps-, bedrijfs- of ambachtsactiviteit alsmede degene die in zijn naam of te zijnen behoeve optreedt;

  – “Overeenkomst”: de (mondelinge of schriftelijke) Overeenkomst tot dienstverlening tussen de Klant/Opdrachtgever en Dimaplo, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn;

  – “Zakelijke klant”: een klant die geen Consument is in de hiervoor bedoelde zin.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1                                        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Dimaplo, op al haar offertes en op alle met haar gesloten Overeenkomsten en op alle andere rechtsbetrekkingen tussen partijen. Deze algemene voorwaarden zijn derhalve eveneens integraal van toepassing op eventuele wijzigingen van de Overeenkomst en nieuwe Overeenkomsten tussen partijen. De algemene voorwaarden zijn voor of bij het sluiten van de Overeenkomst (elektronisch) aan de Klant ter hand gesteld.

2.2                                        De Klant aanvaardt deze voorwaarden en deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de (potentiële) Klant gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden.

2.3                                        Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en door beide partijen rechtsgeldig zijn ondertekend.

2.4                                        Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Dimaplo en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij – indien en voor zover mogelijk – het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

3.1                                        Alle aanbiedingen van Dimaplo zijn gebaseerd op de uitvoering van de Overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

3.2                                        Dimaplo zal op verzoek van de Klant een offerte uitbrengen voor de door haar te leveren diensten of zal een samenvatting vastleggen van een mondelinge bespreking waaruit blijkt welke diensten voor welk bedrag geleverd dienen te worden en tegen welke overige voorwaarden. Gemaakte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

3.3                                        Dimaplo is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Klant schriftelijk binnen de 14 dagen wordt bevestigd en Dimaplo kan haar aanbieding nog vlak na ontvangst van de aanvaarding daarvan door de Klant herroepen, mits het aanbod c.q. de offerte de mededeling bevat dat het een vrijblijvend aanbod c.q. een vrijblijvende offerte betreft.

3.4                                        De prijzen genoemd in het aanbod c.q. de offerte zijn excl. BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten zoals onder meer reiskosten.  

3.5                                        Indien de aanvaarding afwijkt van hetgeen is opgenomen in het aanbod of de offerte, dan is Dimaplo daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Dimaplo daarmee schriftelijk akkoord gaat.

3.6                                        Een samengestelde prijsopgave verplicht Dimaplo niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.7                                        Het aanbod of de offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.8                                        Het aanbod/de offerte gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden die daarvan als bijlage onderdeel uitmaken.

3.9                                        Na het akkoord door de Klant, stuurt Dimaplo een opdrachtbevestiging met daarin de concrete afspraken wat betreft o.a. datum shoot en prijs. Onjuistheden in de opdrachtbevestiging van Dimaplo dient de Klant binnen 5 werkdagen na de datum van de opdrachtbevestiging schriftelijk aan Dimaplo te berichten, bij gebreke waarvan de opdrachtbevestiging geacht wordt de Overeenkomst juist en volledig weer te geven en de Klant daaraan gebonden is.

3.10                                     De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Dimaplo verstrekte gegevens en informatie. Dimaplo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of niet juist zijn verstrekt, heeft Dimaplo het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.

3.11                                     De opdrachtbevestiging en de algemene voorwaarden samen vormen de Overeenkomst tussen partijen.   

3.12                                     Dimaplo zal zich naar beste vermogen inspannen om de werkzaamheden uit te voeren. Er is nimmer sprake van een resultaatsverplichting, doch van een inspanningsverplichting.

3.13                                     Indien tijdens de uitvoering van een Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de Overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen. Dat kan er vervolgens toe leiden dat het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst wordt beïnvloed en partijen zullen hierover in overleg treden. Hetzelfde heeft te gelden met betrekking tot de financiële gevolgen van de wijziging; een wijziging van de Overeenkomst kan tot wijziging van het tarief c.q. de prijs leiden en partijen treden hierover in overleg.

3.14                                     Opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Dimaplo, onder uitdrukkelijke uitsluiting van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW.

3.15                                     Dimaplo heeft het recht – indien en voor zover vereist voor een goede uitvoering van de overeenkomst – bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de Klant geschieden. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat de dienst niet kan worden uitgeoefend op de vermelde datum, informeert Dimaplo de Klant per ommegaande. De Klant heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden.

3.16                                     In afwijking van artikel 7:408 lid 2 BW is Dimaplo gerechtigd om, met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid, te allen tijde een opdracht te beëindigen.

3.17                                      Dimaplo is verplicht om alle gegevens van de Klant vertrouwelijk te behandelen, voor zover deze gegevens als zijnde vertrouwelijk aan haar bekend zijn gemaakt.

3.18                                     De Klant is niet gerechtigd zijn rechten/verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen tenzij Dimaplo vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.

3.19                                     Indien een Overeenkomst wordt gesloten door twee of meer Klanten gezamenlijk, dan is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verbintenissen uit de Overeenkomst.

Artikel 4 Contractduur; uitvoering(stermijn)

4.1                                        De Overeenkomst tussen Dimaplo en de Klant wordt aangegaan voor een bepaalde prestatie of voor een bepaald project, bepaalde workshop. Als de tussen partijen gesloten Overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie en/of als het project niet voor een bepaalde duur wordt aangegaan, wordt geacht de Overeenkomst te zijn aangegaan voor onbepaalde duur, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen nadrukkelijk anders overeenkomen.

4.2                                        Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. In onderling overleg kan worden bepaald de Overeenkomst of de uitvoering van de werkzaamheden voort te zetten dan wel te beëindigen.

4.3                                        Dimaplo stelt het aantal en de te leveren selectie foto’s samen op basis van haar kwaliteits- en stijlcriteria. Deze selectie beslaat nimmer alle gemaakte of onbewerkte foto’s.

4.4                                        Levering van de digitale beelden/het werk geschiedt normaliter binnen de 20 werkdagen na de reportage via We-Transfer, mits de Klant aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Voornoemde termijn is echter geen fatale termijn en u wordt op de hoogte gehouden over de stand van zaken. Levering van de beelden/het werk kan per post (nadat volledige betaling door de Klant is ontvangen) dan wel door op te halen. In dat laatste geval kan ook contant ter plekke worden betaald. De levertermijn van het product bedraagt normaliter binnen de 8 weken, doch ook dit is geen fatale termijn.

Artikel 5 Opzegging/ontbinding en annulering

5.1                                        Beide partijen kunnen de Overeenkomst met betrekking tot een project te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Indien en voor zover de duur van een opdracht langer is dan 12 maanden, dienen partijen een opzegtermijn van 3 maanden te hanteren.

5.2                                        Beide partijen zijn bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst niet kan worden gevergd en er voldaan is aan de wettelijke vereisten.

5.3                                        Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Dimaplo op de Klant direct opeisbaar.

5.4                                        Indien de Klant in verzuim is met een of meer verplichtingen uit de Overeenkomst, in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard en/of wanneer enig beslag op de zaken en/of de vorderingen van de Klant wordt gelegd, is de Klant gehouden Dimaplo hiervan omgaand in kennis te stellen en Dimaplo is in die gevallen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Indien de Klant op het moment van ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende op de Klant jegens Dimaplo rustende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Dimaplo voor de ontbinding aan de Klant heeft gefactureerd of bedragen die zij nog zal factureren in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst voorafgaand aan de ontbinding reeds had verricht of geleverd, blijven derhalve onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

5.5                                        Annulering van een workshop kan tot 4 weken voor aanvang kosteloos geschieden. Bij niet annulering is het totaalbedrag door de Klant verschuldigd. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de workshop is Dimaplo gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week voor aanvang van de workshop het volledige bedrag. Annulering van een fotoreportage is kosteloos mogelijk tot 24 uur voorafgaand aan de geplande reportage. Bij annulering binnen de 24 uur is Dimaplo gerechtigd het overeengekomen bedrag in rekening te brengen. Annulering van een bruidsreportage is kosteloos mogelijk tot 2 weken voorafgaand aan de geplande reportage. Bij annulering binnen de twee weken is Dimaplo gerechtigd € 150,– in rekening te brengen.

5.6                                        In geval de Klant na aanvang van een workshop de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de Klant geen recht op enige terugbetaling.  

Artikel 6 Honorarium, facturatie en meerwerk

6.1                                        Dimaplo en de Klant komen een vaste prijs dan wel een tarief overeen. Reiskosten binnen Parkstad worden geacht in het tarief/de prijs te zijn verdisconteerd. Reiskosten ten behoeve van fotoshoots buiten Parkstad worden separaat gefactureerd tegen een tarief van 0,25 eurocent per km en zijn dus niet inbegrepen in het tarief. Dimaplo stuurt de Klant een factuur en betaling dient voor de helft vooraf plaats te vinden en het restant binnen de 14 dagen na de fotoshoot. Indien overeengekomen kan betaling ook plaatsvinden op factuur met een betalingstermijn van 14 dagen na datum verzending. Dit is bijvoorbeeld gebruikelijk bij een bruidsreportage.

6.2                                        Dimaplo is gerechtigd haar honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk, aanzienlijk meer is gebleken zonder dat dit aan Dimaplo kan worden toegerekend. Dimaplo zal de Klant hiervan vooraf in kennis stellen de Klant heeft vervolgens de mogelijkheid om de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn dan wel te ontbinden. 

6.3                                        Betaling door de Klant dient plaats te vinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde ook.

6.4                                        Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Klant dat de betaling betrekking heeft op latere facturen.

6.5                                        Bezwaren tegen de hoogte van een declaratie schort de betalingsverplichting niet op.

6.6                                        Indien de Klant niet tijdig een verschuldigde betaling verricht, wordt hij wettelijk geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Desalniettemin zal Dimaplo 1 betalingsherinnering/sommatie sturen, waarin zij de Klant een betalingstermijn van nog eens 14 kalenderdagen geeft. Dimaplo maakt evenwel direct aanspraak op vergoeding van rente over het factuurbedrag tegen het wettelijk rentepercentage conform artikel 6:119/ artikel 6:119a BW (wettelijke (handels) rente) met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had behoren te geschieden. In dat geval is Dimaplo tevens bevoegd haar werkzaamheden op te schorten totdat de betaling heeft plaatsgevonden dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of te ontbinden. 

6.7                                        Als Dimaplo vermoedt dat de Klant de op hem rustende verplichtingen niet nakomt of niet zal nakomen, is zij gerechtigd om van de Klant en voor diens rekening en risico genoegzame zekerheid te verlangen. Indien de Klant in gebreke blijft met het stellen van de verlangde zekerheid, is Dimaplo bevoegd de werkzaamheden op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden of te beëindigen.

6.8                                        Alle werkelijk door Dimaplo gemaakte kosten om tot voldoening van verschuldigde facturen te geraken, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden bepaald aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

6.9                                        Dimaplo behoudt zich te allen tijde het recht voor opdrachten alleen op voorschotbasis te aanvaarden dan wel de uitvoering van reeds aanvaarde opdrachten alleen dan voort te zetten indien ter dekking van in de toekomst verschuldigde honoraria door Dimaplo in redelijkheid te bepalen voorschotten door de Klant betaald worden.

6.10                                     Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is deze te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig in onderling overleg en schriftelijk tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan en elkaar informeren over de overschrijding van de oorspronkelijke hoeveelheden, oplevertijden en bedragen.

Artikel 7 Intellectuele eigendom

7.1                                        De door Dimaplo in het kader van de Overeenkomst geproduceerde werken zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik door de Klant.

7.2                                        Behoudens in het geval van portretfotografie, berusten de auteursrechten of enige andere (intellectuele) eigendomsrechten op het format en de inhoud van de website, het logo van Dimaplo, de geproduceerde concepten, creaties, werken, voorstellen en fotoproducten, fotoshoots, uitingen op internet, e-mails, technieken, andere bescheiden en informatie of enige andere uitingen van, namens of door Dimaplo bij Dimaplo.

7.3                                        Intellectuele eigendomsrechten op Diensten en fotoproducten die in het kader van de Overeenkomst geleverd of ter beschikking worden gesteld aan de Klant, berusten bij Dimaplo. De Klant koopt enkel een digitale foto of de afdruk, niet de rechten op de foto.

7.4                                        De hiervoor genoemde intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten en (sub)licenties kunnen niet middels overeenkomst worden overgedragen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7.5                                        Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dimaplo is het niet toegestaan om enig door Dimaplo aan de Klant geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken/te publiceren, aan derden ter beschikking te stellen, al dan niet tegen een vergoeding. Elk gebruik van een Dienst of fotoproduct dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Dimaplo.

7.6                                        Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door Dimaplo geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

7.7                                        Elk gebruik van een werk/product dat niet is overeengekomen in de Overeenkomst wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Dimaplo waardoor de veroorzaker een direct opeisbare boete verbeurt van € 500,– per foto, onverminderd de mogelijkheid om de daadwerkelijk geleden schade te verhalen.

7.8                                        De Klant vrijwaart Dimaplo van alle aanspraken van derden binnen en buiten rechte die verband houden met het bepaalde in dit artikel. De Klant draagt er tevens zorg voor dat derden geen gebruik (kunnen) maken van de in het kader van de Overeenkomst geleverde werken voor zover daarmee inbreuk wordt gemaakt op de rechten zoals genoemd in dit artikel.

7.9                                        De Klant geeft Dimaplo toestemming voor gebruik voor promotiedoeleinden zoals, maar niet beperkt tot, portfolio, blog, social media, wedstrijden en exposities. De Klant kan schriftelijk bezwaar maken tegen publicaties.

7.10                                     Dimaplo kan toestemming verlenen tot verspreiding van haar werk (in overeenstemming met de wettelijke bepalingen daaromtrent), waarbij in ieder geval te gelden heeft dat de naam Dimaplo zichtbaar dient te worden vermeld.

7.11                                     Dimaplo mag het werk/de foto’s gebruiken, verveelvoudigen, publiceren, verkopen aan derden voor zowel non commerciële als commerciële doeleinden. De Klant geeft hiervoor – door akkoord te gaan met de offerte c.q. door het aangaan van de Overeenkomst met Dimaplo – nadrukkelijk toestemming.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1                                        Doet zich onverhoopt bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voor die tot aansprakelijkheid van Dimaplo leidt, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het in de polis genoemde eigen risico, tenzij de schade aantoonbaar is te wijten aan opzet of grove schuld van Dimaplo.

8.2                                        Dimaplo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade uit bedrijfsstagnatie, emotionele schade of schade voortvloeiende uit beslissingen die de Klant heeft genomen, al dan niet in overleg met Dimaplo.

8.3                                        Te allen tijde zullen partijen eerst in onderling overleg treden om op die manier te trachten een oplossing te vinden.

Artikel 9 Vrijwaringen

9.1                                       De Klant vrijwaart Dimaplo voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Klant verstrekte dan wel in bruikleen gegeven bestanden en/of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

9.2                                        Indien de Klant aan Dimaplo informatiedragers, elektronische bestanden of software e.d. verstrekt, garandeert de Klant dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 10 Privacy

10.1                                     Dimaplo respecteert de privacy van de Klant. Zij zal de te verwerken persoonsgegevens van de Klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving (AVG). De Klant stemt in met een eventuele verwerking van haar gegevens door Dimaplo.

10.2                                     Dimaplo hanteert passende en technische organisatorische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens van de Klant. Dimaplo verwijst in dit kader naar haar privacyverklaring zoals gepubliceerd op haar website en de Klant verklaart hiervan kennis te hebben genomen en hiermee in te stemmen.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

11.1                                     Op de Overeenkomst en op alle Overeenkomsten die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.

11.2                                    Elk geschil tussen Dimaplo en de Klant zal uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg, tenzij een andere Nederlandse rechter dwingendrechtelijk bevoegd is. In afwijking hiervan is Dimaplo bevoegd om zich tot de rechter van de vestigingsplaats/woonplaats van de Klant te wenden.

Artikel 12 Slotbepalingen

12.1                                     De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van de Overeenkomst(en) waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Dimaplo en de Klant zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn, te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepalingen.

12.2                                     Indien Dimaplo door overmacht is verhinderd de Overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Partijen kunnen er in dat geval voorts voor kiezen om de overeenkomst te beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds gemaakte feitelijke kosten. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomt reeds te voorzien, die nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk verhinderd, onder andere doch niet beperkt tot: ongeval of ziekte (van personeel), bedrijfsstoring en bijvoorbeeld de Covid 19 pandemie. Indien Dimaplo bij het intreden van de overmacht situatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of nog slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

12.3                                     Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, zullen partijen elkaar hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.  

12.4                                     Bij fotoreportages van grote groepen/feesten/evenementen zal de Klant zelf de gasten op de hoogte stellen dat er foto’s gemaakt worden die mogelijk gepubliceerd kunnen worden. Indien een bepaalde locatie gewenst is ten behoeve van de fotoreportage, is de Klant zelf verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen, zoals toegangskosten en parkeren e.d. De Klant is tevens verantwoordelijk voor het regelen van de toegang tot die locatie.

12.5                                     Het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s buiten gemaakt worden, doch bij regen kan dat niet vanwege de apparatuur. Er zal in dat laatste geval binnen gefotografeerd moeten worden tegen de afgesproken prijs.

12.6                                     Dimaplo bewaart de foto’s van de Klant gedurende 7 jaar tenzij wet- en regelgeving anders voorschrijven.

12.7                                     Deze algemene voorwaarden zijn aan de Klant ter hand gesteld en van toepassing verklaard op de Overeenkomst en zijn tevens terug te vinden op de website van Dimaplo.

 

Dimaplo, versie 2022.